CATISMA ÎNTÂIA

PSALMUL 1

Un psalm al lui David,
nescris deasupra la evrei

Fericit
bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor
nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut;

2. Ci în legea Domnului e voia lui şi la
legea Lui va cugeta ziua şi noaptea.

3. Şi va fi ca un pom răsădit lângă
izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa şi frunza lui nu va
cădea şi toate câte va face vor spori.

4. Nu sunt aşa necredincioşii, nu sunt aşa!
Ci ca praful, ce-l spulberă vântul de pe faţa pământului.

5. De aceea nu se vor ridica necredincioşii
la judecată, nici păcătosii în sfatul drepţilor.

6. Că ştie Domnul calea
drepţilor, iar calea necredincioşilor va pieri.

PSALMUL 2

Un psalm al lui David,
nescris deasupra la evrei

Pentru
ce s-au întărâtat neamurile şi popoarele au cugetat deşertăciuni?

2. Ridicatu-s-au împăraţii pământului
şi căpeteniile s-au adunat împreuna împotriva Domnului şi a Unsului Său,
zicând:

3. „Să rupem legăturile lor şi să
lepădăm de la noi jugul lor”.

4. Cel Ce locuieste în ceruri va râde de
dânşii, şi Domnul îi va batjocori pe ei!

5. Atunci va grăi către ei în urgia Lui
şi întru mânia Lui îi va tulbura pe ei;

6. Iar Eu sunt pus împarat de El peste
Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind porunca Domnului.

7. Domnnul a zis către Mine: „Fiul
Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut!

8. Cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile
moştenirea Ta; şi stăpânirea Ta, marginile pământului.

9. Paşte-vei pe ele cu toiag de fier; ca
pe vasul olarului le vei zdrobi!”.

10. Şi acum, împăraţi, înţelegeţi!
Învăţaţi-vă toţi, care judecaţi pământul!

11. Slujiţi Domnului cu
frica şi vă bucuraţi de El cu cutremur.

12. Luaţi învăţătură, ca nu cumva să
Se mânie Domnul şi să pieriţi din calea cea dreaptă, când se va
aprinde degrab mânia Lui! Fericiţi toţi cei ce nădăjduiesc
în El!

PSALMUL 3

Un psalm al lui David, când
a fugit din faţa lui Avesalom, fiul său

Doamne,
cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea;

2. Mulţi zic sufletului meu: „Nu este
mântuire lui, întru Dumnezeul lui!”

3. Iar Tu Doamne, sprijinitorul meu eşti,
slava mea şi Cel ce înalţi capul meu.

4. Cu glasul meu către Domnul am strigat
şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui.

5. Eu m-am culcat şi am adormit;
sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini.

6. Nu mă voi teme de mii de popoare, care
împrejur mă împresoară.

7. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă
Dumnezeul meu,
că Tu ai bătut pe toţi ce-mi vrăjmăşuiesc mie
în deşert; dinţii păcătosilor ai zdrobit.

8. A Domnului este mântuirea,
şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Slavă…

PSALMUL 4

Un psalm al lui David;
mai-marelui cântăreţilor, pentru instrumente cu coarde

Când
Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru necaz m-ai
desfătat! Milostiveşte-Te spre mine şi asultă rugăciunea mea.

2. Fiii oamenilor, până când grei la
inimă? Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna?

3. Să ştiţi că minunat a făcut Domnul
pe cel cuvios al Său; Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul.

4. Mâniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele
ce ziceţi în inimile voastre, în aţternuturile voastre vă căiţi.

5. Jertfiţi jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi
în Domnul.

6. Multi zic: „Cine ne va arăta nouă
cele bune?”. Dar însemnatu-s-a peste noi lumina feţei Tale, Doamne!

7. Dat-ai veselie în inima mea, mai mare
decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin şi de untdelemn ce s-a
înmulţit.

8. Cu pace, aşa mă voi culca şi voi
adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi întru nădejde m-ai aşezat.

PSALMUL 5

Un psalm al lui David;
mai-marelui cântăreţilor, pentru instrumente de suflat

Graiurile
mele ascultă-le, Doamne! Înţelege strigarea mea!

2. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul
meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne!

3. Dimineaţa vei auzi glasul meu; dimineaţa
voi sta înaintea Ta şi mă vei vedea.

4. Că Tu eşti Dumnezeu, Care nu voiesti fărădelegea,
nici nu va locui lângă Tine cel ce vicleneşte.

5. Nu vor sta călcătorii de lege în
preajma ochilor Tăi. Urât-ai pe toţi cei ce lucrează fărădelege.

6. Pierde-vei pe toţi cei ce grăiesc
minciuna; pe ucigaş şi pe viclean îl urăşte Domnul.

7. Iar eu întru mulţimea milei tale voi
intra în casa Ta, închina-mă-voi spre sfânt locaşul Tău, întru
frica Ta.

8. Doamne, povăţuieşte-mă întru
dreptatea Ta, din pricina duşmanilor mei! Îndreptează înaintea mea
calea Ta.

9. Că nu este în gura lor adevăr, inima
lor este deşartă; groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor
viclenesc.

10. Judecă-i pe ei, Dumnezeule; să cadă
din sfaturile lor; după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că
Te-au amărât, Doamne.

11 Şi să se veselească toţi cei ce nădăjduiesc
întru Tine; în veac se vor bucura şi le vei fi sălaş lor, şi se vor
laudă cu Tine toşi cei ce iubesc numele Tău.

12. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept,
Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi.

PSALMUL 6

Un psalm al lui David;
mai-marelui cântăreţilor, pentru instrumente cu coarde

Doamne,
nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerţi.

2. Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios
sunt; vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele.

3. Şi sufletul meu s-a tulburat foarte, şi
Tu, Doamne, până când?

4. Întoarce-Te, Doamne; izbăveşte
sufletul meu, mântuieşte-mă, pentru mila Ta.

5. Că nu este întru moarte cel ce Te
pomeneşte pe Tine. Şi în iad cine Te va lăuda pe Tine?

6. Ostenit-am întru suspinul meu, spăla-voi
în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele aşternutul meu voi uda.

7. Tulburatu-s-a de întristare ochiul meu,
îmbătrânit-am între toţi vrăjmaşii mei.

8. Depărtaţi-vă de la mine toţi cei ce
lucraţi fărădelegea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele.

9. Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea
mea a primit.

10. Să se ruşineze şi să se tulbure
foarte toţi vrăjmaşii mei; să se întoarca şi să se ruşineze foarte
degrabă.

Slavă…

PSALMUL 7

Un psalm al lui David, pe
care l-a cântat Domnului, pentru cuvintele lui Husi, fiul lui Iemeni

Doamne,
Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit. Mântuieşte-mă de toţi cei ce mă
prigonesc şi mă izbăveşte,

2. Ca nu cumva să răpească sufletul meu
ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască.

3. Doamne, Dumnezeul meu, de am făcut
aceasta, de este nedreptate în mâinile mele,

4. De am răsplătit cu rău celor ce mi-au
făcut mie rău şi de am jefuit pe vrăjmaşii mei fără temei,

5. Să prigonească vrăjmaşul sufletul
meu şi să-l prindă, să calce la pământ viaţa mea şi slava mea în
ţărână să o aşeze.

6. Scoală-Te, Doamne, întru mânia Ta, înalţă-Te
până la hotarele vrăjmaşilor mei; scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu,
cu porunca cu care ai poruncit,

7. Şi adunare de popoare Te va înconjura,
şi peste ea la înălţime Te întoarce.

8. Domnul va judeca pe popoare; judecă-mă,
Doamne, după dreptatea mea şi după nevinovăţia mea.

9. Sfârşească-se răutatea păcătoşilor
şi întăreşte pe cel drept, Cel ce cerci inimile şi rărunchii,
Dumnezeule drepte.

10. Ajutorul meu de la Dumnezeu, Cel ce mântuieşte
pe cei drepţi la inima.

11. Dumnezeu este judecător drept, tare şi
îndelung-răbdător, şi nu Se mânie în fiecare zi.

12. De nu vă veţi întoarce, sabia Sa o
va luci, arcul Său l-a încordat şi l-a pregătit.

13. Şi în el a gătit unelte de moarte; săgeţile
Lui pentru cei ce ard le-a lucrat.

14. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit
silnicia şi a născut nelegiuirea.

15. Groapă a săpat şi a adâncit-o, şi
va cădea în groapa pe care a făcut-o.

16. Să se întoarcă nedreptatea lui pe
capul lui şi pe creştetul lui silnicia lui să se coboare.

17. Lăuda-voi pe Domnul după dreptatea
Lui şi voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt.

PSALMUL 8

Un psalm al lui David;
mai-marelui cântăreţilor, pentru ghitith

Doamne,
Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Că
s-a înălţat slava Ta mai presus de ceruri.

2. Din gura pruncilor şi a celor ce sug ai
săvârşit laudă, pentru vrăjmaşii Tăi, ca să amuţeşti pe vrăjmaş
şi pe răzbunător.

3. Când privesc cerurile, lucrul mâinilor
Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic:

4. Ce este omul ca-Ţi aminteşti de el?
Sau fiul omului că-l cercetezi pe el?

5. Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă
de îngeri, cu slavă şi cu cinste l-ai încununat pe el.

6. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor
Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui.

7. Oile şi boii, toate; încă şi
dobitoacele câmpului;

8. Păsările cerului şi peştii mării,
cei ce străbat cărările mărilor.

9. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de
minunat este numele Tău în tot pământul!

Slavă…


DUPĂ ÎNTÂIA CATISMĂ

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă
Treime… Tatăl nostru…

Apoi troparele, glasul 1:

Întru
fărădelegi fiind zămislit, eu, păcătosul, nu cutez a căuta la înălţimea
cerului; dar îndrăznind către iubirea Ta de oameni, strig Ţie:
Dumnezeule, milostiv fii mie şi mă mântuieşte!

De
vreme ce dreptul abia se mântuieşte, cum mă voi arăta eu, păcătosul,
cel ce nu am purtat greutatea şi zăduful zilei? Ci numără-mă,
Dumnezeule, cu cei din ceasul al unsprezecelea şi mă mântuieşte!

Slavă…

Braţele
părinteşti grăbeşte a mi le deschide, că în pacate am cheltuit viaţa
mea! Şi căutând, Mântuitorule, la bogaţia cea neîmpuţinată a îndurărilor
Tale, nu trece acum cu vederea inima mea cea sărăcită, căci către
Tine, Doamne, strig cu umilinţă: greşit-am la cer şi înaintea Ta!

Şi acum…

Preasfântă
Fecioară, nădejdea creştinilor, pe Dumnezeu, pe Care L-ai născut mai
presus de minte şi de cuânt, roagă-L neîncetat, împreuna cu
puterile cele de sus, să ne dea iertare de păcate şi îndreptarea vieţii,
nouă tuturor, celor ce cu credinţă şi cu dragoste te preamărim
pururea.

Apoi Doamne
miluieşte (de 40 de ori), şi rugăciunea
aceasta:

Stăpâne
atotputernice şi necuprins, Putere începătoare de lumină şi nepătrunsă,
Părintele Fiinţei celei ipostatice şi Purcezătorul Duhului Tău
Celui de o putere, Care pentru îndurările milostivirii şi pentru negrăita
bunătate nu ai trecut cu vederea firea omenească cea cuprinsă de întunericul
păcatului, ci dumnezeieştile lumini ale sfintelor Tale învăţături
le-ai strălucit în lume mai întâi prin lege şi prin prooroci, iar
mai apoi prin Însuşi Fiul Tău Cel Unul-Născut, Care ai binevoit să
ne răsară nouă trupeşte şi la strălucirea luminii Tale să ne povăţuiască;
fie urechile Tale luând aminte la glasul rugăciunii noastre şi ne dăruieşte
nouă, Doamne, cu inimă neadormită şi trează să petrecem toată
noaptea vieţii acesteia aşteptând venirea Fiului Tău şi Dumnezeului
nostru, Judecătorul tuturor, nu culcaţi şi dormind, ci priveghind şi
cugetând la lucrarea poruncilor Tale să ne aflăm, şi întru bucuria
Lui împreună să intrăm, unde este glasul cel neîncetat al celor ce
prăznuiesc şi nespusa dulceaţă a celor ce privesc frumuseţea feţei
Tale celei negrăite. Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi
Ţie slavă înălţăm, Tatălui Celui fără de început, împreună
şi Unuia-Născut Fiului Tău şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă
făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Reclame

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE PUTERILE CEREŞTI ŞI CĂTRE TOŢI SFINŢII
glasul al 3-lea
CÂNTAREA 1:
Irmosul:

Pe Faraon cel ce era purtat în carele de război, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de demult, lovind în chipul Crucii şi despărţind marea. Şi pe Israel cel fugărit, care mergea pe picioare, l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu.
Cuvinte cel fără de început, pentru sfinţitele rugăciuni ale Heruvimilor, Serafimilor, ale Stăpâniilor, Scaunelor, ale Puterilor celor dumnezeieşti, ale Îngerilor, Arhanghelilor, ale Căpeteniilor şi Domniilor, dăruieşte-ne milele Tale cele mari, ca un iubitor de oameni.
Ajută-mi, Înaintemergătorule al Domnului, rugând pe Hristos; şi voi, ceata proorocilor, adunarea Apostolilor, mulţimea mucenicilor, rugaţi pe Stăpânul tuturor să mă mântuiască pe mine, cel cuprins de multe păcate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeieştilor femei care bine aţi pătimit şi aţi postit, soborul arhiereilor, cuvioşilor şi drepţilor, cinstiţilor, sfinţilor mucenici, rugaţi-vă ca să dobândim bunătăţile cele veşnice, cei ce cu credinţă vă fericim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
a Născătoarei de Dumnezeu:


M
intea mea fiind robită de dezmierdările trupeşti cu totul o izbăveşte Stăpână, ceea ce eşti una bună, şi credincios mai adevărat prin fapte bune mă arată Fiului tău, ca după datorie să te măresc.

CÂNTAREA A 3 A:
Irmosul:


C
el ce ai întărit din început cerurile cu priceperea şi ai întemeiat pământul peste ape, întăreşte-mă pe piatra poruncilor Tale, Hristoase; că nu este Sfânt afară de Tine, Unule Iubitorule de oameni.
Rogu-mă, o, Serafimi, Stăpânii, Heruvimi, izbăviţi-mă de smintelile vrăjmaşilor; voi, Domnii, Căpetenii, Scaune şi Arhangheli, împreună cu toţi Îngerii, rugaţi pe Izbăvitorul pentru mine, păcătosul.
Înaintemergătorule, roagă pe Hristos, să dobândesc viaţa cea făcătoare de bine mie pururea; proorocilor şi cetele mucenicilor, ale Sfinţilor Apostoli, ale arhiereilor şi ale cuvioşilor şi ale sfinţilor mucenici, care v-aţi săvârşit prin sânge, rugaţi-vă pentru mine păcătosul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.


F
emei care vitejeşte aţi pătimit şi luminat aţi postit şi pe vrăjmaşul l-aţi biruit, rugaţi-vă să fim şi noi părtaşi acelei desfătări şi măriri nesfârşite de care voi v-aţi învrednicit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
a Născătoarei de Dumnezeu:


D
e Dumnezeu dăruită, Curată Fecioară, roagă-te împreună cu cetele cele de sus, cu toţi înţelepţii Apostoli, cu sfinţii mucenici şi cu proorocii, ca să luăm desăvârşit dezlegare de păcate.

CÂNTAREA A 4 A:
Irmosul:

Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu, şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu, bucuria mea, Cel ce n-ai părăsit sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu proorocul Avacum strig către Tine: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.
Vezi, Hristoase, să nu mă treci cu vederea rogu-mă, pe mine cel cuprins de toate păcatele, ci cu rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi îngeri, cu ale mucenicilor şi cu ale Apostolilor Tăi, miluieşte-mă şi mă mântuieşte şi moştean împărăţiei Tale mă arată, ca un milostiv.
Propovăduitorule al lui Hristos, Înaintemergătorule, aprin-de acum făclia inimii mele cea stinsă, cel ce ai fost luminător Soarelui celui înţelegător, şi te roagă, împreună cu proorocii şi cu toţi sfinţii, să trec în caldă pocăinţă această viaţă trecătoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Străluceşte-mi lumina pocăinţei, Iubitorule de oameni, Iisuse, şi mă învredniceşte să dobândesc mântuirea, cu solirile celor ce au slujit Ţie întru credinţă, ale sfintelor femei, ale ierarhilor şi ale mucenicilor Tăi, ale propovăduitorilor, ale Apostolilor şi ale sfinţilor mucenici.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
a Născătoarei de Dumnezeu:

Ceea ce singură ai născut pe Dumnezeu întrupat, cea cu totul sfântă, pe Acela roagă-L să ne mântuiască pe toţi în ziua cea înfricoşătoare şi să ne izbăvească de chinuri şi să ne învred-nicească de viaţa şi de lumina cea veşnică, împreună şi cu cei ce bine i-au slujit.

CÂNTAREA A 5 A:
Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel ce eşti lumină neapusă? Că m-a acoperit întunericul cel vrăjmaş pe mine, ticălosul. Ci, Te rog, întoarce-mă şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele.
Puterile cele înţelegătoare Te roagă acum, Milostive Doam-ne, Stăpâniile, Scaunele, Serafimii şi Domniile, Îngerii împreună cu Arhanghelii şi cu Căpeteniile; fii milostiv poporului Tău şi-l mântuieşte, ca un îndurat.
Fericite Înaintemergătorule, cel ce ai petrecut viaţă străină singuratică, fă-mă străin de tot chinul, rugând pe Iisus, iubitorul de oameni, împreună cu dumnezeieştii prooroci, cu apostolii, cu ierarhii şi cu sfintele oşti ale mucenicilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.


C
el ce ai luminat pe ierarhii Tăi şi pe sfinţii mucenici, Doamne, şi ai mărit dumnezeiasca adunare a cinstitelor fe-mei, care vitejeşte au pătimit; pentru rugăciunile acestora miluieşte-mă, Cel ce ştii toate greşelile mele, cele fără de număr.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
a Născătoarei de Dumnezeu:

Preasfântă Fecioară, care ai născut pe Cuvântul, Cel cu totul sfânt, izgoneşte toată mâhnirea şi întristarea sufletului meu, şi îndeamnă gândul meu să facă lucruri dumnezeieşti, ca să te măresc cu credinţă şi cu dragoste.

CÂNTAREA A 6 A:
Irmosul:

Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele, şi, Te rog, ridică-mă din adâncul răutăţilor; căci către Tine am strigat şi mă auzi, Dumnezeul mântuirii mele.
Ca să mă izbăvească de chinul cel gătit acolo, Heruvimi, Scaune, Domnii, Îngeri, Arhangheli, Căpetenii şi Puteri, rugaţi pe Stăpânul a toată făptura.
Cu cetele Apostolilor şi cu oştile mucenicilor, Înaintemergătorule, propovăduitorule al lui Hristos, roagă pe Iisus, iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, ca să aflăm milă, în ceasul judecăţii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfântă Muceniţă Tecla, ceea ce eşti întâia dintre femeile care tare au pătimit, împreună cu acelea, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să ne izbăvim de întunericul patimilor şi de ispitele cele de multe feluri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
a Născătoarei de Dumnezeu:

Pe tine, Stăpână, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită, te lăudăm credincioşii, că ai născut cu trup pe Dumnezeul cel lăudat, pe Care roagă-L, Ceea ce eşti neîntinată, să mântuiască ţara aceasta şi poporul ei în pace.

CÂNTAREA A 7 A:
Irmosul:

De coborârea lui Dumnezeu focul s-a ruşinat de demult în Babilon. Pentru aceasta, tinerii în cuptor, cu picioare sprintene, ca într-o grădină verde dănţuind, cântau: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.
Fiind voi a doua lumină din Lumina cea dintâi, sfinţilor îngeri, cu împărtăşirea cea netrupească şi preabogată v-aţi strălucit. Pentru aceasta strig: Luminaţi mintea mea cea pururea întunecată cu patimile vieţii.
Ceata cea fericită a Apostolilor, a mucenicilor şi a sfinţilor prooroci, a ierarhilor şi a cuvioşilor, împreună cu fericitul Înaintemergătorul, Te roagă, Iubitorule de oameni, să treci cu vederea greşelile noastre ale tuturor, care strigăm Ţie: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Schimbă durerea sufletului meu, Hristoase, şi miluieşte pentru solirile sfinţilor mucenici, ale ierarhilor şi ale cuvioşilor Tăi, şi să nu mă ruşinezi când voi sta înaintea scaunului Tău, că bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
a Născătoarei de Dumnezeu:

Ca un scaun în chip de foc porţi pe Împăratul făpturii, pe Care roagă-L, Fecioară, împreună cu fericitele şi sfintele fe-mei, să mă învrednicească de împărăţia Sa, pe mine cel ce cu credinţă măresc ajutorul tău.

NTAREA A 8 A:
Irmosul:

De şapte ori cuptorul, chinuitorul haldeilor, l-a ars nebuneşte, pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar văzându-i pe aceştia mântuiţi de o putere mai mare, Făcătorului şi Izbăvitorului a strigat: Tineri, binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
O, Heruvimi, cei în chipul focului, Serafimi, cei cu multe aripi, Scaune, Stăpânii şi Căpetenii, Îngeri şi toţi Arhanghelii şi sfinţite Domnii, rugaţi-vă, împreună cu Înaintemergătorul, cu proorocii, cu Apostolii, cu ierarhii, cu cuvioşii şi cu toţi drepţii, ca să ne miluiască pe noi.
Daţi-ne ajutor, Sfinţilor Apostoli: Petre, Pavele, Iacove, Bartolomee, Toma, Filipe, Andrei, Marcu împreună cu Luca, Ioane, iubitul lui Hristos, Simone şi Iuda, cel cu totul fericit, şi marele Matia, fiind noi biruiţi de ispitele înşelătorului şi rătăciţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ştefane, începătorul mucenicilor, cel ce ai fost mai luminat decât razele soarelui, roagă-te împreună cu aceştia, să ne luminăm toţi şi să scăpăm de toată negura păcatului, noi cei ce strigăm Stăpânului: Preoţi binecuvântaţi, popoare prea-înălţaţi pe Domnul întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
a Născătoarei de Dumnezeu:

Fă să urmez, Cea cu totul curată, celor ce cu cuviinţă au vieţuit cu viaţă îmbunătăţită, rănind pe vrăjmaşii cei ce mă mâhnesc fără de milă şi mă supără neîncetat, trăgându-mă la patimile cele trupeşti; ca bucurându-mă, să strig: Popoare, preaînălţaţi pe Hristos în veci.

CÂNTAREA A 9 A:
Irmosul:

Spăimântatu-s-a de aceasta cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupeşte şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceasta, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti, te măresc.
O, dumnezeieşti Stăpânii, Heruvimi, Serafimi, Domnii, Îngeri, Scaune, toate Căpeteniile şi preamărite Puteri şi sfinţilor Arhangheli, faceţi rugăciune la Dumnezeu ca bine vieţuind să dobândim mântuire şi să ne izbăvim de nevoi.
Înaintemergătorule, ca cel ce ai fost prooroc mai aleşi împre-ună cu toţi proorocii, învredniceşte-ne tuturor bunătăţilor şi pe noi cei îngreuiaţi de patimi şi pururea cuprinşi de ispitele celui viclean şi de înşelăciunile vieţii, ca să vă cinstim cu credinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeieşti, cu totul măriţi, cei doisprezece Apostoli, împreună cu toţi mucenicii, cu preoţii şi cu sfinţii mucenici şi cu fericiţii şi dumnezeieştii prooroci, cuvioase şi drepte femei, care tare aţi pătimit, faceţi rugăciuni pentru noi către Iubitorul de oameni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
a Născătoarei de Dumnezeu:

Fecioară, ceea ce eşti iubitoare de bine, roagă pe Fiul tău cel bun şi Domnul, ca să tămăduiască şi să mântuiască sufletul meu cel slab şi necăjit pururea de asuprelile balaurului celui stricător de suflet şi să-l fericească împreună cu toate înălţările cele purtătoare de lumină.

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL ÎNGER PĂZITOR

Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pătimaşului meu suflet şi al vieţii mele celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc diavolului celui viclean, ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor. Întăreşte mâna mea cea slabă şi neputincioasă şi mă îndreptează la calea mântuirii. Aşa, sfinte îngere al lui Dumnezeu, păzitorul şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu celui ticălos, iartă-mi toate câte am greşit în această zi. Acoperă-mă în această noapte şi mă păzeşte de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; şi te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa şi vrednic să mă arate pe mine robul său, buntătăţii Sale. Amin.

Sfârşitul Canonului către Puterile cereşti şi către toţi sfinţii.